Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać dokumentację w wybranej przez siebie postaci – papierowo lub elektronicznie. Co więcej, za nowo zatrudnionych pracowników będzie ona przechowywana przez 10 lat, a nie 50 lat.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy ś. p. Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności. Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Podczas lokalnej akcji profilaktycznej, w dniu 22 stycznia 2019 r. przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy LUX MED DIAGNOSTYKA przeprowadzi badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Od dnia 16 stycznia 2019 r. można składać propozycje projektów planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców Brodnicy w sprawy ważne dla miasta, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także zwiększenia współpracy mieszkańców z władzami miasta, Rada Miejska w Brodnicy podjęła uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy o nowym obowiązku sprawozdawczym wynikającym z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), który nakłada na przedsiębiorcę zbierającego odpady komunalne w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów, obowiązek składania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi rocznych sprawozdań w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy przygotowała dla swoich rówieśników propozycje spędzenia ferii zimowych w mieście.

12 i 13 stycznia 2019 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w godz. 10.00 - 17.00 odbędzie się V Krajowa Wystawa Psów Rasowych. W tych dniach kilkuset wystawców z całej Polski eksponować będzie swoje czworonożne piękności.

6 stycznia 2019 r. ulicami Brodnicy już po raz kolejny wyruszy do Stajenki w poszukiwaniu Dzieciątka Orszak Trzech Króli.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.