Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. Prowadzenie aktywizacji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I” – Zadanie 2.

Aktywizacja zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.2, Podziałanie 9.2.1.

Konkurs będzie realizowany w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.
Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania wynosi łącznie 106 778,08 zł (w tym kwota kosztów pośrednich – 14 700,00 zł oraz kosztów bezpośrednich – 92 078,08 zł), z tego:
w 2022 r. – 92 103,40 zł (w tym kwota kosztów pośrednich – 12 700,00 zł oraz kosztów bezpośrednich 79 403,40 zł) oraz
w 2023 r. – 14 674,68 zł (w tym kwota kosztów pośrednich 2 000,00 zł oraz kosztów bezpośrednich 12 674,68 zł).
Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego ul. Kamionka 23, 87-300 w Brodnicy pok. 101. Treść Zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.bip.brodnica.pl, w zakładce: Konkursy ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej urzędu: www.brodnica.pl.