SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Kontrole nieruchomości niezamieszkanych

Burmistrz Brodnicy informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.


Zakres kontroli obejmuje:

- stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości aktualnych umów korzystania z usług świadczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

- weryfikację zgodności postanowień umów z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy Nr L/393/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4241) oraz z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. poz. 906),

- weryfikację dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg poprzez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne, obiekty produkcyjne, warsztaty, biura, sklepy itp.


Właściciele powyższych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Brodnicy oraz na stronie internetowej www.brodnica.pl - BIP).


W celu usprawnienia procesu kontrolnego, do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, zostaną wysyłane wezwania o konieczności przedłożenia:

- kopii zawartej umowy/umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne,

- kopii dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

Niezależnie od tego, czy właściciel danej nieruchomości niezamieszkałej wytwarza wszystkie frakcje odpadów komunalnych czy też nie, ustawodawca przyjmuje, że takie odpady są i mogą być przez niego wytwarzane. Zgodnie z art. 4d ucpg wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych. Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy oraz w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem selektywnie zbiera się:

1) papier (pojemnik/worek niebieski oznaczony napisem „Papier”),

2) szkło (worek/pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”),

3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (pojem-nik/worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”),

4) bioodpady (pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”),

5) pozostałe po segregacji odpady - oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu”.

Brak realizacji ww. obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych może skutkować:

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 6 ust. 7 ucpg,

- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ucpg.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Brodnicy tel. +48 56 49 303 16 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 108.


Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts