Allianz Artificial Intelligence jest funduszem wyjątkowym. Jego portfel bazuje na rynku Big Data i sztucznej inteligencji. Inwestuje w firmy, które będą wzrastać wraz z rozwojem robotyki, oprogramowania, inteligentnych domów czy autonomicznego transportu.

Zmiany technologiczne = zmiany inwestycyjne?

To, co kiedyś pozostawało w sferze marzeń wizjonerów i kart książek science fiction dziś staje się faktem. Sztuczna inteligencja i robotyzacja wpływają na gospodarkę w coraz szerszym zakresie. Na rynku z powodzeniem działają firmy, które trzon swojej działalności położyły właśnie w AI – na przykład AMD czy Intel.

Co warto wiedzieć Allianz Artificial Intelligence?

Ten subfundusz działa na rynku od 6 października 2017 roku. Większość środków na nim zgromadzonych jest inwestowana w Allianz Global Artificial Intelligence (minimum 60%). Pozostała część wpłat może być ulokowana w depozyty bankowe, fundusze pieniężne, dłużne papiery wartościowe czy inne fundusze.

Pierwsza wymagana wpłata to 500 złotych, każda kolejna to minimum 100 złotych.

Jego fundusz źródłowy, czyli wspomniany wyżej Allianz Global Artificial Intelligence inwestuje w spółki, które związane są ze sztuczną inteligencją. Jakie firmy znajdziemy w jego portfelu? Wśród nich znajdują się tak znane koncerny jak Tesla, Baidu czy Micron Technology.

Portfel jest mocno zdywersyfikowany – zawiera wiele spółek, więc wahania wartości poszczególnych z nich nie będą miały znaczącego wpływu na całokształt wyników. Warto jednak zauważyć, że dywersyfikacja ta nie jest geograficzna – zdecydowana większość spółek pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

AAI – dla jakiego inwestora?

Jeśli poszukujesz możliwości inwestycyjnych w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz zagraniczne papiery dłużne, Allianz Artificial Intelligence jest opcją dla ciebie. To doskonałe źródło potencjalnych dochodów dla osób zainteresowanych nowymi technologiami oraz wierzących w ich nieunikniony rozwój. Inwestowanie w ten subfundusz jest działaniem długoterminowym – rekomendowany okres inwestycji to co najmniej trzy lata. Ten aspekt także warto wziąć pod uwagę przed dokonaniem pierwszej wpłaty.

---

Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie TFI Allianz Polska S.A, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach www.allianz.pl/tfi.

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły