Wypadki i kolizje drogowe zdarzają się codziennie. W ich wyniku dochodzi do mniejszych lub większych uszkodzeń pojazdów, które zwykle udaje się naprawić i uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, pokrywające koszty reperacji. Czasami jednak koszty usunięcia uszkodzeń są tak duże, że przekraczają wartość pojazdu i ich naprawa z punktu widzenia ubezpieczyciela staje się nieopłacalna.

Zwłaszcza jeśli likwidacja szkody ma być rozliczana z polisy OC sprawcy wypadku czy kolizji drogowej. W przypadku ubezpieczenia autocasco, nieopłacalna staje się naprawa, której koszt przekracza od 60 do 80% wartości samochodu. W sytuacji, kiedy ubezpieczyciel uzna, że przywrócenie pojazdu do sprawności jest niemożliwe, jego naprawa jest zbyt kosztowna lub nadmiernie kłopotliwa, podejmuje decyzję o tym, że nastąpiła szkoda całkowita.

Konsekwencje szkody całkowitej

Kiedy w wyniku wypadku czy kolizji drogowej samochód nie nadaje się do naprawy i zostaje zakwalifikowany przez ubezpieczyciela jako szkoda całkowita, obowiązkiem poszkodowanego jest jego kasacja i wyrejestrowanie pojazdu. Po dokonaniu tych czynności i przedstawieniu ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających fakt wycofania samochodu z ruchu, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia poszkodowanego należnego ubezpieczenia.

Szkoda całkowita, a wysokość odszkodowania

Kiedy ubezpieczyciel przyjął, że nastąpiła całkowita szkoda na pojeździe, należne odszkodowanie wylicza nieco inaczej, niż w przypadku szkody częściowej. Do ustalenia wysokości świadczenia brana jest bowiem pod uwagę:

  • wartość nieuszkodzonego pojazdu na dzień wystąpienia szkody
  • wartość wraku

Różnica pomiędzy wymienionymi wartościami stanowi wysokość wypłacanego poszkodowanemu odszkodowania. Pozostałości wraku są własnością pokrzywdzonego, który może dowolnie nimi rozporządzać. W praktyce zwykle decyduje się on zezłomować uszkodzony pojazd lub sprzedać go na części. Zdarza się jednak, że poszkodowany nie może uzyskać za uszkodzone auto kwoty, jaką ustalił ubezpieczyciel. W takiej sytuacji może się on odwołać od decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania. Co więcej, jeśli wrak nie przedstawia żadnej wartości, kwota wypłaconego odszkodowania powinna być w wysokości wartości nieuszkodzonego pojazdu ustalonej na dzień, w którym uległ on wypadkowi.

Więcej informacji dotyczących odszkodowań na pojazdach: http://odszkodowanie-powypadkowe.com.pl