Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę wprowadzającą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Celem Programu jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi dziedzinami nauki, ukierunkowanie rozwoju dzieci i młodzieży na kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym na umiejętność uczenia się.

Lokalny program wspierania edukacji dzieci i młodzieży adresowany jest do uczniów szkół i przedszkoli zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Jedną z form wpierania edukacji wskazaną w Programie są stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania stypendiów został określony w Uchwale Nr XXXIV/299/2018 r. Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342).

Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce określił Burmistrz Brodnicy - Zarządzenie Nr 164/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce. Dokumenty znajdują się na stronie www.brodnica.pl w zakładce Oświata/Wiadomości