abler2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 października 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 30.8.2017 r. do 4.10.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 28.8.2017r. do 3.10.2017 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
7. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Brodnicy na lata 2014 – 2020,
b) zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żmijewskiej wzdłuż terenów kolejowych,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czwartaków i 18 Stycznia,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023,
f) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież