Od 19 lutego 2016 r. rozpoczyna się roznoszenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i  podatku leśnego na rok 2016 na terenie miasta Brodnicy.

Termin płatności I raty upływa z dniem 15 marca 2016 r. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza w 2016 roku kwoty 6,10zł. W związku z powyższym podatnicy, którzy mają wysokość zobowiązania podatkowego w roku 2016 niższą niż 6,10 zł nie otrzymają decyzji wymiarowych i nie są zobowiązani do zapłaty podatku.

Stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie stawek z roku 2015. Przeliczniki do naliczenia podatku rolnego i leśnego w 2016 r. uległy nieznacznym zmianom. Podatek rolny uległ obniżeniu zaś podatek leśny niewielkiemu podwyższeniu.

UM Brodnica