Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, radni szesnastoma głosami za, przy pięciu głosach wstrzymujących się, podjęli zaproponowaną przez Burmistrza Brodnicy uchwałę dotyczącą darmowej komunikacji miejskiej w Brodnicy.

Uchwała, po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchyli uchwałę nr XIX/2016/2008 z dnia 20 listopada 2008r. Oznacz to że od 1 marca br. każdy pasażer będzie mógł bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacji miejskiej w Brodnicy.

W uzasadnieniu podjętej przez radnych uchwały czytamy m. in. że najważniejszym celem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej jest ograniczenie ruchu kołowego, zaś w sytuacji społecznej znaczna ulga w życiu mieszkańców miasta. Ponadto bezpłatna komunikacja zdecydowanie wpłynie na poprawę wskaźnika ekologicznego, popularyzacji ekologicznych form przemieszczania się, poprawę jakości środowiska, zwiększenie się mobilności mieszkańców, oszczędności w budżetach domowych, zmniejszenie wykluczenia społecznego osób o niskich dochodach.


Urząd Miejski w Brodnicy