Przypominamy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli dotacji na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.


Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane:

1.     na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:

-    I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);

-    II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);

-    III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.

2.     na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

     Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł. Na realizację programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczyli blisko 4,5 mln zł.

     W zakresie programu dotacja udzielana jest na demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierającej azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenia odpadów.

     Wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z dotacji zapraszamy do złożenia wniosku w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy,   pok. 308, w terminie do 31.01.2014 r. Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac. Warunkiem uzyskania dotacji jest zrealizowanie przedsięwzięcia do końca 2014 r. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 1 000,00 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Więcej informacji udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok. 308, tel. 56 49 30 335 lub 56 49 30 620.

Źródło: Urząd Miejski Brodnica