Młodzieżowa Rada będzie obradować

Na podstawie § 17 ustęp 1 Statutu Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy, z dn. 27 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy zwołuję II Sesję Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, która odbędzie się dnia 5 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wybór osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu z Sesji.

  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej za okres 09.02.2012 r. – 05.06.2012 r.

  5. Omówienie wyników ankiet.

  6. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia prezentacji w szkołach.

  7. Wnioski i zapytania radnych.

  8. Zamknięcie II Sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej

Maciej Gromowski