Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.  zm.)  zwołuję  XVI Sesję  Rady Miejskiej w Brodnicy,   która  odbędzie się w dniu   20 grudnia  2011r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego  w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 15. 11. 2011r do 6.12. 2011r.
7. Informacja o przetargach za okres od 15.11. 2011r. do 6.12. 2011r.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XV Sesji Rady Miejskiej (Przewodniczący Komisji).
9.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.               
10 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnica na lata 2012-2034
b/ uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2012,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz prognozie długu,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową.
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.
d/ zmiany w budżecie miasta na 2011 rok,
e/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,
f/ nabycia gruntu położonego przy ul. Grażyny w Brodnicy,
g/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyspiańskiego 6B w Brodnicy na rzecz współużytkowników wieczystych.
11.Wnioski i interpelacje Radnych.
12.Zamknięcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt