Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs  ofert nr 16/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE  I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Konkurs obejmuje niżej wyszczególnione zadania:
1.Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
2.Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych.
Podstawowym  kryterium  oceny ofert złożonych przez Kluby i Stowarzyszenia Sportowe będzie ilość punktów uzyskanych w ramach Krajowego Systemu Sportu Młodzieżowego w 2010 roku.

W związku z faktem, że z mocą od dnia 18 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25, potencjalni ofertodawcy winni złożyć oferty zgodnie z obowiązującym wzorem.

Szczegółowych informacji udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów: (56) 646 20 21 - wew. * 2522 lub tel. kom. 883 353 688