Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2023.

Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Gminy Miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

1. wyłapywanie (odławianie) chorych i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy;
2. zapewnienie odpowiednich warunków przebywania bezdomnych zwierząt w schronisku;
3. zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej tj. m.in. leczenie chorych bezdomnych zwierząt rokujących na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie i innych niezbędnych dla prawidłowego utrzymania stanu zdrowotnego;
4. wyżywienie bezdomnych zwierząt stosownie do potrzeb gatunkowych;
5. obligatoryjną sterylizację albo kastrację wszystkich bezdomnych zwierząt, które trafiły
do schroniska chyba, że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu z uwagi na ich stan zdrowotny;
6. elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt – psów, które trafiły
do schroniska, po okresie 14 dniowej kwarantanny, oraz ich rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych (www.identyfikacja.pl);
7. codzienny przegląd stanu zdrowotnego bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku;
8. usypianie ślepych miotów;
9. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;
10. sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
11. zapewnienie całodobowej pomocy i opieki bezdomnym zwierzętom, które zostały poszkodowane w przypadku zdarzeń drogowych;
12. wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
13. obsługa wycieczek odwiedzających schronisko;
14. szukanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
15. prowadzenie akcji edukacyjnych;
16. umożliwienie pracy wolontariuszy w schronisku.

Na realizację zadania w 2023 roku przeznaczonych zostanie 260 000 zł

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 21 grudnia 2022 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/Biuro Ochrony Środowiska.