Urząd Miejski w Brodnicy i Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym "Zapobiegajmy pożarom” - eliminacje miejskie.

Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.
Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwie specjalistycznym, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej i historycznej.

Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz dorośli.

Konkurs prowadzony jest w grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola,
II grupa - szkoła podstawowa klasy I-IV,
III grupa - szkoła podstawowa klasy V-VIII,
IV grupa - osoby dorosłe.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Każdy autor może wykonać i przesłać od 1 do 3 prac. Nie przewiduje się przyjmowania prac przestrzennych. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką.
Prace konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica pokój 201 w terminie do 9 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Organizatorem głównym konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Oddziałów Związku.