Sesja absolutoryjna.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 20.04.2022 r. do 13.06.2022 r. oraz informacji o przetargach za okres od 13.04.2022r. do 13.06.2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok​ 2021.
7. Informacja o realizacji kierunków działań Burmistrza Brodnicy na kadencję 2018-2023 za lata 2019-2021.
8. Sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2021.
9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2021r. i udzielenia z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za rok 2021,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy
za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta,
- podjęcie uchwały,
c) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2021:
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2021,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2021 rok,
- podjęcie uchwały,
d) w sprawie Statutu Muzeum w Brodnicy,
e) w sprawie Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy,
f) o zmianie Statutu Brodnickiego Domu Kultury,
g) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Brodnicy na rok szkolny 2022/2023,
h) o zmianie uchwały w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć,
i) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Świerkowej w Brodnicy,
k) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(...) Artur Dombrowski