Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2022 r.”

Na wsparcie zadania zaplanowane zostały środki finansowe  w wysokości 170 000,00 zł. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego ul. Kamionka 23, 87-300 w Brodnicy pok. 101. Treść Zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy (www.bip.brodnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej Urzędu.
link: https://bip.brodnica.pl/index.php?type=4&name=bt29&func=selectsite&value[0]=228361