Zakończyło się postępowanie sądowe w sprawie „Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności”.

Postępowanie o zapłatę wszczęte na skutek pozwu firmy WERAN Sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasta Brodnicy toczące się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu dotyczące „Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności” zakończyło się ugodą sądową. W związku z powyższym Gmina Miasta Brodnicy zgodnie z podpisaną ugodą zapłaci na rzecz firmy WERAN część dochodzonego roszczenia tj. kwotę 180 000,00 zł. Kwota dochodzona pozwem to kwota 219 862,50 zł. Planowany termin przekazania do użytkowania w/w obiektu to 09.07.2021 r.