Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy podjęto szereg ważnych dla miasta uchwał.

Wśród 16 przegłosowanych uchwał na uwagę zasługują:
1) uchwała wprowadzająca zmiany do budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021, w wyniku której wydatki inwestycyjne zwiększyliśmy o 5,5 mln złotych – należą do nich między innymi:
- poprawę infrastruktury na ulicach Bocznej i Półwiejskiej,
- wymiana źródeł ciepła,
- oświetlenie trasy biegowej w Lasku Miejskim,
- remont obiektów szkolnych,
- rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy,
- budowa ulicy Iglastej,
- plac zabaw przy ulicy Tatrzańskiej oraz oświetlenie ulicy Iglastej w ramach Budżetu Obywatelskiego;
2) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2021-2024;
3) uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
4) uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień;
5) uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej oraz Wiejskiej i Cmentarnej.