Trwa nabór do klas pierwszych dla dzieci z obwodu danej szkoły podstawowej, natomiast od 4 do 22 maja b.r.  przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka z poza obwodu.

Szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi – to znaczy, że każde dziecko w zależności od jego miejsca zamieszkania „przypisane” jest do jednej z pięciu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Brodnicy. Obwody szkół podstawowych określa Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019r. (zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: brodnica.pl  w zakładce OŚWIATA – temat; rekrutacja do szkół i przedszkoli).

Dziecko zamieszkałe w  obwodzie szkoły tzw. dziecko z obwodu przyjmowane jest do szkoły po złożeniu przez rodziców zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (wzór zgłoszenia na stronie Urzędu Miejskiego: brodnica.pl  w zakładce OŚWIATA – temat; rekrutacja do szkół i przedszkoli). Takie dziecko przyjmowane jest „z urzędu”. Niestety, przepisy nie określają terminu złożenia takiego zgłoszenia – co znaczenie utrudnia organizację pracy szkoły w tym zakresie.  Dobrze byłoby, aby takie zgłoszenie złożyć w szkole jak najwcześniej, np. w marcu, kwietniu. Złą praktyka jest zgłaszanie dziecka w ostatnich dniach sierpnia, nie mówiąc już o pierwszym dniu września.

Jeżeli szkoła po przyjęciu dzieci z obwodu (zaplanowanym przyjęciu) nadal dysponuje wolnymi miejscami wówczas może przyjąć dzieci z poza obwodu  ogłaszając  liczbę wolnych miejsc w rekrutacji. W tym przypadku rodzice dziecka składają  wniosek  o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej - ( wzór wniosku na stronie Urzędu Miejskiego: brodnica.pl  w zakładce OŚWIATA – temat; rekrutacja do szkół i przedszkoli).

Na rok szkolny 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 7 nie dysponują wolnymi miejscami dla dzieci z poza obwodu i nie przyjmują wniosków – nie prowadzą rekrutacji dla dzieci z poza obwodu.

Pozostałe trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 4 od dnia 4 do 22 maja b.r.  przyjmują wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka z poza obwodu. Łącznie dysponują 24 miejscami dla dzieci z poza obwodu ( SP nr 2 – 4, SP nr 3 – 11, SP nr 4 – 9).  W dniu 8 czerwca szkoły te podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.  Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 9 czerwca do 17 czerwca mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia w formie oświadczenia.

Gdyby po postępowaniu rekrutacyjnym  okazało się , że szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami odbywa się tzw. postępowanie uzupełniające, które przebiega w podobny sposób i rozpoczyna się składaniem wniosków o przyjęcie w dniach 22-26 czerwca.

Planowane jest, że w  klasach pierwszych rozpocznie naukę w 15 oddziałach 314 uczniów – mieszkańców Brodnicy.