Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 28  listopada 2019r. o godz. 12.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 11.9.2019r. do 13.11.2019r. oraz informacji o przetargach za okres od 11.9.2019r. do 13.11.2019r.
 6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
 7. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019.
 9. Informacja o wniesionych wkładach.
 10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 12. a) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Janusza Korczaka w Brodnicy,
 13. b) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy,
 14. c) o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
 15. d) w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 16. e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 17. f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 18. g) w sprawie ustanowienia miejskiego brodnickiego bonu żłobkowego,
 19. h) w sprawie ogłoszenia roku 2020 „Rokiem Obchodów 100-lecia Powrotu Brodnicy do Macierzy”,
 20. i) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. j) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.

14. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej w Brodnicy