Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. o godz. 10.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 24.5.2019 r. do 5.7.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 22.5.2019 r. do 5.7.2019 r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowa i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno w Brodnicy,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica,
c) określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy,
d) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty,
e) Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
f) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach,
g) określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,
h) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Zdrowe Miasto Brodnica na lata 2016-2022”,
i) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,
j) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników,
k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

UM Brodnica