WPISANIE SIĘ DO REJESTRU WYBORCÓW NIE JEST SKOMPLIKOWANE Każdy wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Brodnicy ma prawo złożyć wniosek o wpisanie go do rejestru wyborców Gminy Miasta Brodnicy.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek – art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego. Wyborcą jest obywatel polski lub obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze gminy. Dokumenty, które należy złożyć w urzędzie gminy TU: Urzędzie Miejskim w Brodnicy Wyborca musi przygotować wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, deklarację oraz kserokopię ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, lub paszportu) W celu udowodnienia stałego zamieszkania na terenie gminy – TU: miasta Brodnicy, wskazane jest przedłożenie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że wyborca mieszka w Brodnicy (mieście). Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane wnioskodawcy, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszka wnioskodawca. (patrz też informacje na stronie: https://bip.brodnica.pl lub https://obywatel.gov.pl Dlaczego sprawdza się stałe zamieszkanie Sprawdzenie spełniania przez wyborcę warunków stałego zamieszkania jest obowiązkiem burmistrza na podstawie art. 20 § 2 ustawy z dnia 5.01.2011r. Kodeks wyborczy. Stosownie do wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego, przy rozpatrywaniu wniosku organ administracyjny – TU: Burmistrz Brodnicy, nie może kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej, konieczne jest bowiem uwzględnienie okoliczności zewnętrznych mogących świadczyć o tym, że dana osoba (wyborca) rzeczywiście zamierza stale przebywać w danej miejscowości. Kto przeprowadza czynności sprawdzające Czynności sprawdzające wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w imieniu organu – Burmistrza Brodnicy. Pracownikami Urzędu są także strażnicy miejscy. Informacje o procedurze: Strona Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Brodnicy – zakładka „Poradnik Interesanta” Ewidencja ludności-meldunki Wpisanie do rejestru wyborców Gminy Miasta Brodnicy.  https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-w-urzedzie

UM Brodnica