W Domu Harcerza w Brodnicy odbyły się spotkania dotyczące rozwoju pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu "Rodzina w Centrum".


23 maja i 6 czerwca w Brodnicy odbyły się spotkania, na których m.in. prezentowano dobre praktyki rodzin zastępczych .Wymianę doświadczeń uzupełniały wykłady ekspertów.

-   Na pierwszym spotkaniu zostały przedstawione informacje  o pieczy zastępczej i wykłady dotyczące rodzicielstwa zastępczego.  Na drugim spotkaniu był wykład  o roli i znaczeniu rodzinnej pieczy zastępczej  w systemie opieki nad dziećmi oraz przedstawiono informacje z realizacji projektu "Rodzina w Centrum".  Spotkania mają przyczynić się do rozwoju pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci oraz mają służyć dezinstytucjonalizacji pieczy zastępczej- mówi Izabella Lewandowska, dyrektor PCPR w Brodnicy.

Projekt „ Rodzina w Centrum” współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy