26 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się  XLVIII sesja Rady Powiatu w Brodnicy.


W porządku obrad sesji m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu konkursowego pn. „Rodzina w Centrum 2”,   
 
c) przekształcenia Domu Dziecka w Brodnicy w dwie odrębne placówki opiekuńczo -   wychowawcze i nadania statutów,

d) przystąpienia Powiatu Brodnickiego do realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczem do      kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
       
e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brodnicy za rok 2017
       
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na 2018 rok,

g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu    Brodnickiego na lata 2018-2035,
           
h) ustalenia wynagrodzenia Starosty Brodnickiego,

a także:
- Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2017 roku w Powiecie Brodnickim.
  -Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Brodnickiego za rok 2017        
- Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych    Powiatu Brodnickiego za 2017 r.     
-  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o stanie   bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brodnickiego w 2017 roku
 -  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy za rok 2017.
-  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2017.
- Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy