15 marca mija termin składania rocznych sprawozdań dla przedsiębiorców, którzy zajmują się wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami.

- Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1  i art. 76 ust. 1ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21 ze.zm.), wytwórca  odpadów zobowiązany do prowadzenia  ewidencji odpadów, ma obowiązek składania  rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w terminie do dnia 15 marca 2014 roku za  poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdania składane są  marszałkowi województwa  właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  przedsiębiorcy lub ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach należy sporządzić na dotychczasowych wzorach formularzy  stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoru formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz.1674- informuje  Radosław Koj, naczelnik wydziału Ochrony Środowiska  Starostwa w Brodnicy.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach  należy kierować na adres Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 W przypadku zapytań dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy (56/49-50-825).

Źródło: Starostwo Powiatowe