Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza do konkursu na plakat z promocyjnym hasłem, który ukazywać będzie atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000.


Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia”.
2.Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja.
Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego”.
3.Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń,
tel. (056) 657 60 85,
4.Konkurs ma charakter otwarty obejmuje mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, S. „Tilia”
5.Celem konkursu jest:
a. propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,
b. zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej,
c. poznanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego, w tym
przede wszystkim obszarów Natura 2000,
d. edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych,
e. ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury województwa kujawsko –
pomorskiego,
f. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży szkolnej,
6.Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I – III,
- uczniowie klas IV – VI,
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (do 17 roku życia),
- uczestnicy powyżej 18 roku życia.
7.Zakres tematyczny konkursu:
- ukazanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszarów objętych programem Natura
2000 położonych blisko miejsca zamieszkania autora pracy. Informacje o obszarach objętych
programem Natura 2000 znaleźć można na stronie www.naszanatura2000.pl.
8.Warunki zgłoszenia pracy:
a. Prace należy wykonać indywidualnie.
b. Osoba może zgłosić tylko 1 pracę.
c. Praca powinna mieć charakter pocztówki z widocznym hasłem.
Prace nie posiadające hasła nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury konkursu.
d. Maksymalny format pracy A3.
e. Na odwrocie praca powinna być czytelnie i trwale podpisana.
f. Do pracy załączona powinna „być karta zgłoszenia do konkursu”, która pobrać
można na stronie projektu www.naszanatura2000.pl w zakładce „konkurs”
g. Technika pracy dowolna z wyłączeniem kolażu. Dopuszczalne wykonanie pracy za pomocą
grafiki komputerowej.
9.Kryteria oceny:
a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu)
b. estetyka (kompozycja)
c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
10.Konkurs ma strukturę wieloetapową
a. I etap – nadsyłanie prac do konkursu do 10.03.2014 r.
b. II etap – ocena prac przez jury konkursu do14.03.2014 r.
c. III etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród –28.03.2014 r.
11.W wyniku pracy jury w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna (kompaktowe, cyfrowe aparaty fotograficzne lub tablety) oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.
12.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie nagradzane.
13.Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia - jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
14.Prace wraz z kartą zgłoszenia można przywieźć osobiście do siedziby biura konkursu, przysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub w przypadku plakatu wykonanego za pomocą grafiki komputerowej przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
15.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone,
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem.
Wybrane prace po 1 z każdego powiatu województwa kujawsko – pomorskiego (niezależnie od przyznanych nagród) zostaną wydane w formie pocztówek i przekazane do starostw, gmin, domów kultury, szkół a także informacji turystycznych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji prac w związku z ich dostosowaniem do druku.
17.Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
18.Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pamiętaj!
1.Nie umieszczaj zbyt wiele tekstu. Tekst ogranicz do hasła.
2.Postaraj się, aby zamieszczone hasło było wyraźne i łatwe do odczytania.
3.W przypadku ewentualnej wygranej Twoja praca może zostać wydrukowana w
formie pocztówki. Planując plakat pamiętaj o zachowaniu charakteru pocztówkowego co
znacznie ułatwi pracę grafikom.
4.Postaraj się, aby środki artystyczne użyte do tworzenia plakatu były praktyczne i trwałe, tzn. nie
rozmazywały się oraz nie obsypywały.
5.Nie przekraczaj formatu A3. Optymalny format to A4.
6.Baw się kolorami, pamiętaj, że celem plakatu jest przykucie uwagi jak największej liczby odbiorców.

Informacje o konkursie: http://www.szkola-lesna.torun.pl/

Źródło: Starostwo Powiatowe