Starosta Brodnicki oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą „Energia odnawialna w obiektywie”.


Konkurs fotograficzny „Energia odnawialna w obiektywie” organizowany jest w ramach V Dni Energii Odnawialnej w powiecie brodnickim, które odbędę się na początku października br. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 września br.


Regulamin konkursu:

   - Konkurs został zorganizowany w ramach „V Dni Energii Odnawialnej” w powiecie brodnickim i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego.
   - Organizatorem konkursu jest Starosta Brodnicki oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska poprzez poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł energii,

- racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii,

- oszczędzanie energii w domu, pracy i szkole,

- propagowanie zachowań proekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju,

4. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie zgłoszone w poprzednich edycjach konkursu fotograficznego zorganizowanych w ramach „Dni Energii Odnawialnej”.

5. Fotografie winny być wykonane na terenie powiatu brodnickiego.

6.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 10 prac (zdjęć) w formacie 20 x 30 cm lub format A4. Technika wykonania prac dowolna fotograficzna.

7.Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, nr tel. kontaktowego, miejsce wykonania fotografii.

8. Wraz z pracami należy przedłożyć pisemne oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu”. Oświadczenie należy czytelnie podpisać.

9.Prace należy przesyłać w sztywnych opakowaniach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub składać osobiście w kancelarii Starostwa. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. (56) 49-50-825.

10.Termin składania zdjęć: do 30 września 2013 r. (liczy się data wpływu do Starostwa).

11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie przesyłki.

12.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

- powołania komisji konkursowej,

- bezpłatnego eksponowania i wykorzystania zdjęć w publikacjach oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji,

- publicznego ogłoszenia wyników konkursu,

- dokonywania zmian w terminarzu konkursu,

- dowolnego podziału nagród,

- werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu,

- zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność organizatora.

13.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2012 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych powiatu brodnickiego www.brodnica.com.pl.

14.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia nagród.

15.Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

16.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

17.Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu.

Źródło: Starostwo Powiatowe