25 czerwca o godzinie 15.30 w ZAZ, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu.


W programie sesji m. im. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
   a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,   
       których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków   i zasad korzystania z tych przystanków,
   b) wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy,
   c) ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania     
       budżetu Powiatu Brodnickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej   
       prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu      
       finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
   d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok    2013,  
   e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   
       Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2013-2024,
   f) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brodnica.

Na sesji radni zapoznają się także ze:
- Sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w 2012r.
-Informacją o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Brodnickiego w 2012 r.
-  Informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o  stanie  bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brodnickiego w 2012 r.
- Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w 2012r.

Źródło: Starostwo Powiatowe