Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłosił drugi nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika w procesie zmniejszania różnic społeczno- gospodarczych. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Środki przeznaczone na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wynoszą ok. 16,7 mln franków szwajcarskich.

Kwota alokacji dla drugiego naboru projektów „dużych” wynosi 3 666 667 franków szwajcarskich.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe) spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (wraz z obowiązującą od 29 grudnia 2011 Erratą).

1. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
2. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 grudnia 2011 r.
3. Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2012 r.
4. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
5. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 lutego 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.plw zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu 22 / 339 45 45.

http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/Strony/Rozpoczecie_II_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_duzych_w_ramach_Funduszu_dla_Organizacji_Pozarzadowych_291311.aspx

Źródło: http://www.swissgrant.pl/