Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiło konkurs zamknięty nr DWF_1.3.2_4_2011 pt.: „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


W ramach unijnego programu można składać wnioski realizujące wskazane cele poprzez :

1) Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m. in. poprzez:

pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związane z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego,
tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m. in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).

2) Upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski są przyjmowane od dnia 18 sierpnia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w dziale: Dokumenty/ Dokumentacja konkursowa/Poddziałanie 1.3.2...przejdź do działu


Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów:

22 461 63 64 oraz 22 461 63 63.