Po zmianie przepisów producenci rolni będą mogli korzystać  z refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi doszło do zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących refundowania pracodawcom kosztów związanych ze stanowiskiem pracy bezrobotnych .

Wprowadzona zmiana (w art. 46 ustawy) polega na rozszerzeniu podmiotów uprawnionych do refundacji z Funduszu Pracy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Z refundacji korzystać będą mogli także producenci rolni, zatrudniający przez minimum sześć miesięcy co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Producenci rolni będą mogli korzystać z refundacji  od 31 lipca 2011roku.