Wojewoda Kujawsko-Pomorski polecił wójtom, burmistrzom, prezydentom i starostom przedłużenie zawieszenia do 10 kwietnia działalności na terenie województwa klubów, centrów i placówek realizujących zadania społeczno-opiekuńczo-wychowawcze.

„…polecam przedłużenie zawieszenia działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w: żłobkach; klubach dziecięcych; placówkach wsparcia dziennego; centrach integracji społecznej; klubach integracji społecznej; dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+; środowiskowych domach samopomocy; warsztatach terapii zajęciowej - napisał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przypominając jednocześnie, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.