Starosta Brodnicki przypomina, że 28 września br. mija termin przyjmowania prac konkursowych – zdjęć, do konkursu fotograficznego o tematyce związanej z energią odnawialną. Poniżej regulamin konkursu.


Konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest od lat imprezą towarzyszącą „Dniom Energii Odnawialnej”, które odbędą się  4 i 5 października br.

Na uczestników i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Powiat Brodnicki.

X  EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO W RAMACH „DNI ENERGII ODNAWIALNEJ”

KONKURS FOTOGRAFICZNY  pt. „Energia odnawialna w obiektywie”


Regulamin

1. Konkurs został zorganizowany w ramach „X Dni Energii Odnawialnej” w powiecie brodnickim i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego.

2.Organizatorem konkursu jest Starosta Brodnicki oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

3. Cel konkursu:

-         zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska poprzez  poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł energii,

-         racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii,

-         oszczędzanie energii w domu, pracy i szkole,

-         propagowanie zachowań proekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju.

4. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie zgłoszone w poprzednich edycjach konkursu fotograficznego zorganizowanych w ramach „Dni Energii Odnawialnej”.

5. Fotografie winny być wykonane na terenie powiatu brodnickiego.

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w minimalnym formacie 15 cm x 21 cm. Technika wykonania prac dowolna fotograficzna.

7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, nr tel. kontaktowego, miejsce wykonania fotografii.

8.Wraz z pracami należy przedłożyć pisemne oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu”. Oświadczenie należy czytelnie podpisać.

9. Prace można przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub składać osobiście w kancelarii Starostwa. Dodatkowe informacje: tel. (56) 49-50-825.

10. Termin składania zdjęć: do 28 września 2018 r. (liczy się data wpływu do Starostwa).

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie przesyłki.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

-        powołania komisji konkursowej,

-        bezpłatnego eksponowania i wykorzystania zdjęć w publikacjach oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji,

-        publicznego ogłoszenia wyników konkursu,

-        dokonywania zmian w regulaminie i terminarzu konkursu,

-        dowolnego podziału nagród,

-        werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu,

-        zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność organizatora.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2018 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych powiatu brodnickiego www.brodnica.com.pl.

14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia nagród.

15. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Powiat Brodnicki.

16. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

17. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu.

Starostwo Powiatowe