Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 25 października 2016r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 8 września 2016r. do dnia 10 października 2016r. oraz informacji o przetargach za okres od dnia 6 września 2016r. do dnia 7 października 2016r.

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady – Przewodniczący Komisji.

7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Brodnicy,

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016,

c) konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego,

d) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Brodnicy.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Zamknięcie XIX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady MiejskiejRoman Pawlak