Towary niebezpieczne to nie jest zwykły ładunek, dlatego ich transport odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, zarówno gdy przewóz ładunku jest na terenie jednego, jak i wielu państw. O czym trzeba pamiętać organizując transport tak szczególnego ładunku?

Międzynarodowa umowa ADR

Umowa ADR jest międzynarodowym dokumentem regulującym kwestię przewozu towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w 1957 roku i początkowo podpisało ją tylko dziewięć państw, ale obecnie przepisy te obowiązują już w 50 krajach – jeśli organizujemy np. transport Chorwacja, wystarczy sprawdzić, czy znajduje się ona na liście członków umowy.

Zgodnie z tym dokumentem, transport ADR odbywa się wyłącznie w pojeździe odpowiednio przystosowanym do przewozu danego ładunku, a o obecności niebezpiecznych towarów muszą informować stosowne nalepki – oznakowanie to duże tablice w kolorze pomarańczowym, umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu, oraz symbole informujące o rodzaju zagrożenia (np. towar łatwopalny). Prócz tego, pojazdy z takim towarem nie mogą się poruszać po wszystkich drogach.

Do kierowania pojazdem z niebezpiecznym ładunkiem trzeba mieć uprawnienia – kierowca musi przejść szkolenie, podczas którego uczy się jak ładować, przewozić, rozładowywać i zabezpieczać towar zgodnie z przepisami ADR. Dodatkowo firma zajmująca się transportem materiałów niebezpiecznych musi zatrudnić eksperta ds. bezpieczeństwa – tu również niezbędny jest kurs, po którym pracownik otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych.

Jaki towar jest niebezpieczny?

Skąd wiadomo, że przewożony ładunek wymaga innego traktowania? Umowa ADR wyróżnia 9 klas towarów niebezpiecznych. Są to:

Klasa 1: materiały i przedmioty wybuchowe

Klasa 2: gazy

Klasa 3: materiały ciekłe zapalne

Klasa 4: materiały stałe zapalne i samozapalne

Klasa 5: materiały utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa 6: materiały trujące i zakaźne

Klasa 7: materiały promieniotwórcze

Klasa 8: materiały żrące

Klasa 9: różne materiały i przedmioty niebezpieczne (np. suchy lód)

Przejazd promem

Planując np. transport Finlandia, który obejmuje przeprawę promową, należy jeszcze pamiętać o przepisach prawa morskiego i kodeksu IMDG. Co to oznacza w praktyce? Przewoźnik może zostać niewpuszczony na pokład, jeśli nie wypełni prawidłowo deklaracji ładunku niebezpiecznego i certyfikatu pakowania kontenera, temperatura zapłonu jest zbyt niska dla PGIII, towar nie jest opisany zgodnie z wytycznymi IMDG lub zapakowany został w niewłaściwy sposób.

undefined