Polska służba zdrowia boryka się z wieloma problemami – wszelkie ankiety wskazują, że większość obywateli negatywnie ocenia funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty i niekończące się kolejki przed ich gabinetami to najczęściej wymieniane przez pacjentów problemy.

Pacjenci dostrzegają jednak i to, że przez ostatnie lata placówki służby zdrowia przeszły prawdziwą metamorfozę – wiele szpitali i przychodni to dzisiaj pięknie odnowione budynki, w których nie brakuje najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego. Przyczyniły się do tego przede wszystkim fundusze europejskie, z których wciąż wiele placówek może skorzystać.

Główne obszary dotacji dla służby zdrowia

Fundusze europejskie od lat odgrywają ogromną rolę w unowocześnianiu służby zdrowia w Polsce. Pomimo już wykorzystanych wielu środków i wykonaniu wielu inwestycji potrzeby są nadal duże. W ramach aktualnej perspektywy na lata 2014-2020 służba zdrowia może skorzystać ze środków w ramach 4 programów:

- Programu Infrastruktura i Środowisko,

- Programu Wiedza, Edukacja i Rozwój,

- Regionalnych Programów Operacyjnych,

- Polska Cyfrowa.

Każdy z tych programów proponuje dotacje unijne na zupełnie inne cele, które można ogólnie podzielić na:

- cele inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury placówek zdrowia i ratownictwa medycznego,

- cele związane z informatyzacją służby zdrowia,

- cele związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną,

- cele związane z kształceniem kadry medycznej,

- cele związane z projektami badawczymi w obszarze medycyny.

W ramach bieżącego rozdania środków unijnych najwięcej pieniędzy przeznaczono na modernizację infrastruktury placówek medycznych i oddziałów ratownictwa, a także na profilaktykę zdrowotną. Trudno się temu dziwić – w tych obszarach występują wciąż ogromne potrzeby, które prawdopodobnie trudno będzie zaspokoić w pełni w ramach aktualnej perspektywy.

Na czym polegają dotacje na infrastrukturę?

O tego rodzaju dotacje mogą ubiegać się placówki zdrowia, które świadczą usługi opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. W praktyce są to głównie szpitale, przychodnie oraz centra ratownictwa medycznego.

W ramach wsparcia można otrzymać dotację na inwestycję dotyczącą na przykład:

- budowy, przebudowy lub modernizacji budynków,

- zakup specjalistycznej aparatury lub sprzętu medycznego.

Tego rodzaju dotacje są udzielane najczęściej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ale nie tylko. Przykładowo modernizacja i doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Puławach oraz Łęcznej były możliwe dzięki pozyskaniu przez firmę Subito Advising dofinansowania dla tych placówek w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To właśnie ten program zajmuje się głównie obszarem ratownictwa medycznego i w jego ramach organizowane są nabory konkursowe na dofinansowanie np. zakupu śmigłowców ratowniczych i budowy dla nich lądowisk, czy też tworzenia od podstaw szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Na stronie subitoadvising.pl można znaleźć więcej informacji na temat tego, jak fundusze europejskie mogą być wykorzystane przez służbę zdrowia, ponieważ nie opisujemy tu na przykład obszaru profilaktyki zdrowotnej.

Warto dodać, że w większości przypadków o dotacje unijne na infrastrukturę mogą ubiegać się także prywatne podmioty medyczne. Najczęściej dzięki funduszom mogą wyposażyć swoje placówki w nowoczesną aparaturę medyczną, dzięki której potem mogą świadczyć usługi dla pacjentów także w ramach finansowania z NFZ. Często są to bardzo drogie urządzenia, które znacznie podnoszą jakość usług medycznych poprzez choćby dużo lepszą diagnostykę.

Czy trudno otrzymać dofinansowanie projektów medycznych?

W przypadku służby zdrowia inwestycje są nie tylko dość kosztowne, ale często także skomplikowane. Do tego stopnia, że główni beneficjenci dotacji, czyli samorządy, pomimo zatrudniania specjalistów z zakresu pozyskiwania funduszy, decydują się na skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Dużym problemem okazuje się dla nich choćby opracowanie studium wykonalności inwestycji, od którego w znacznej mierze zależy uzyskanie wsparcia. Warto też podkreślić, że pozyskanie dofinansowania to tak naprawdę połowa sukcesu. W przypadku skomplikowanych inwestycji, takich jak budowa czy modernizacja obiektów, prawdziwym wyzwaniem okazuje się zarządzanie całym projektem i proces jego rozliczania. I w tym przypadku samorządy oraz placówki służby zdrowia mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych firm, które nierzadko oferują już kompleksowe usługi w tym zakresie.

Jak bardzo potrzebne są dotacje unijne służbie zdrowia i jak rzeczywiście są przez nią wykorzystywane, obrazuje dobrze przykład Mazowsza. Dzięki aktualnej puli środków przeznaczonej na lata 2014-2020 szpitale i przychodnie w województwie mazowieckim zostaną wyposażone w przeszło 3,1 tysięcy urządzeń. W 2019 roku z kolei planowane są profilaktyczne programy zdrowotne finansowane z funduszy europejskich np. wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa.

W pozostałych województwach planowane są podobne konkursy na dotacje unijne w tym zakresie – warto je obserwować i zawalczyć o środki tak potrzebne w procesie unowocześniania polskiej służby zdrowia.