SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

II sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024r. o godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie informacji o przetargach za okres od 5.3.2023 r. do 7.5.2024 r.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.

8. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położnych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

b) przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Miasta Brodnicy,

c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Ustronie w Brodnicy.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie II sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(…) Artur Dombrowski

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts