W strukturze sądu rejonowego można wyróżnić sąd rodzinny, czyli wydział rodzinny i nieletnich. Niezależnie, czy będzie to Warszawa, czy inne miasto, prawem rodzinnym zajmuje się sąd rodzinny. Jakie sprawy są w nim rozpoznawane?

Dziedziny prawa w sądzie rodzinnym

Sąd rodzinny, zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, jest właściwym sądem do rozpoznawania spraw z zakresu:

  • prawa rodzinnego,
  • postępowania w sprawach nieletnich,
  • postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu.

Przykładem sprawy, która będzie rozpoznawana w sądzie rodzinnym, jest sprawa o alimenty, z wyjątkiem sytuacji, gdy te zostały ustalone w trakcie orzekania rozwoju w cywilnym sądzie okręgowym. Rozpoznaje sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, adopcji, uznania ojcostwa, ustalania i normowania kontaktów z dzieckiem, opieki oraz kurateli czy ustanowienia rozdzielczości majątkowej pomiędzy małżonkami.

Postępowanie w sprawach nieletnich

Adwokat prowadzi sprawy rodzinne również w przypadku postępowań w sprawach nieletnich. Odnoszą się do nich przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i zawierają one własne środki, które mają zwalczać m.in. demoralizację u nieletnich. Uwzględniają sytuacje, kiedy zastosowanie mają środki wychowawcze, poprawcze oraz katalog kar nakładanych w stosunku do osoby nieletniej, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo. Sąd rodzinny może nałożyć m.in. na nieletniego upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, kuratora, a także umieszczenie w zakładzie poprawczym, który jest środkiem poprawczym. Jeśli chodzi o kary dla nieletnich, są one nakładane rzadko i wyłącznie w przypadkach prawnie przewidzianych, jeśli inne środki przewidziane w ustawienie nie spełnią swojego resocjalizacyjnego zadania.

Postępowanie w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu

Sąd rodzinny może orzec o obowiązkowym poddaniu się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby, której postępowanie nieprocesowe dotyczy. Jest ono wszczynane na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.

 

Źródło: https://dm-adwokaci.pl/