Jakie podjąć kroki prawne w przypadku zatrzymania przez policję.

Pomoc adwokata w przypadku zatrzymania osoby podejrzanej

W przypadku zatrzymania osoby przez policję bardzo ważne są pierwsze chwile po tym zdarzeniu. Mogą mieć on wpływ na dalszy przebieg całego postępowania karnego, dlatego koniecznym jest, aby osoba zatrzymana już od samego początku korzystała z pomocy adwokata. Należy pamiętać, że zatrzymanemu niezwłocznie przysługuje możliwość nawiązania kontaktu z adwokatem, zarówno telefonicznie, ale także w ramach bezpośredniej z nim rozmowy. Z tego względu warto mieć ze sobą dane kontaktowe adwokata, żeby móc z nim się porozumieć.

Ponadto należy mieć na uwadze, że na żądanie zatrzymanego organ dokonujący zatrzymania powinien bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliższą lub inną wskazaną przez zatrzymanego. Pozwala to przeciwdziałać sytuacjom, gdy brak jest kontaktu z osobą zatrzymaną, a osoby najbliższe zmuszone są dzwonić po wszystkich szpitalach w okolicy czy komisariatach policji. W przypadku powiadomienia adwokata o zatrzymaniu, powinien udać się on do miejsca, w którym przebywa zatrzymany i uczestniczyć we wszystkich przeprowadzanych czynnościach.

Obecność adwokat nie tylko wpływa na komfort zatrzymanego, ale także pozwala, aby adwokat czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Może on ponadto zbadać zasadność zatrzymania oraz jego legalność i prawidłowość. Osobie zatrzymanej mogą zostać zostać przedstawione zarzuty i w tym momencie staje się ona osobą podejrzaną. Często następstwem zatrzymania jest tymczasowe aresztowania podejrzanego. Od samego początku podejrzany ma prawo być przesłuchiwany w obecności jego obrońcy. W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania względem podejrzanego adwokat może zaskarżyć to postanowienie. Tymczasowe aresztowanie stosuje sąd rejonowy, a zażalenie rozpoznawane jest przez sąd okręgowy. Ponadto w toku postępowania m.in. stronom, ale także obrońcom udostępnia się akta sprawy oraz umożliwia sporządzenie odpisów lub kopii, a także wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie, jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Z tego wynika, że organ prowadzący postępowanie może nie wyrazić zgody ma przejrzenie akt sprawy podejrzanemu, z tego też i w tym przypadku pomoc adwokata jest niezbędna, gdyż może on przeanalizować zasadność tej odmowy. Ważnym jest także, że w przypadku zatrzymania osoby podejrzanej i jej wypuszczenia, nie może być ona ponownie zatrzymana na podstawie tych samych faktów i dowodów. W przypadku, gdyby coś takiego miało miejsce, niezwłocznie skontaktuj się z adwokatem.

Opracowanie: Adwokat Tarnów - www.konradkoziol.pl