Spółka handlowa posiada sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy, za którą płaci podatek od nieruchomości dla budowli. Jednocześnie gmina dzierżawi tę sieć od spółki. Czy w takim przypadku gmina jest zwolniona ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. I ustawy Pzp?

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp jej przepisów nie stosuje się do nabywania własności i innych praw do istniejących budynków i nieruchomości. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że nabywanie własności istniejących nieruchomości i budynków zostało wyłączone spod stosowania ustawy Pzp. Powyższe wyłączenie dotyczy nie tylko nabywania istniejących budynków lub nieruchomości, ale także innych praw związanych z nieruchomością. Zwolnieniu od stosowania Pzp podlegają zamówienia, których przedmiotem jest nabycie praw do nieruchomości, zarówno rzeczowych, jak i obligacyjnych – dotyczy to umów najmu, dzierżawy nieruchomości lub budynku.

Ustawodawca odnosi się zarówno do nieruchomości gruntowych, lokalowych, jak i budynków, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Odnosząc się z kolei do przepisów podatkowych zgodnie z wyrokiem z 13 grudnia 2017 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15), który odrzucił jako niezgodne z Konstytucją stanowisko, że obiekt spełniający definicję budynku może być budowlą, istotne będzie zdefiniowanie pojęć budynek i budowla. Przykładowo w celach podatkowych wyszczególnia się następujący podział:

  • budynki są opodatkowane od powierzchni (od 1 m2 − nie ma znaczenia wartość obiektu),
  • budowle są opodatkowane 2% podatkiem od wartości. Pojęcie budynku precyzuje definicja zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą budynek charakteryzuje:
  • trwałe związanie z gruntem,
  • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród,
  • posiadanie fundamentów,
  • posiadanie dachu.

Natomiast budowle zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych są to obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, niebędące budynkami lub obiektami małej architektury. Katalog przykładowych budowli został wskazany w przepisach Prawa budowlanego (m.in. będą to zbiorniki, sieci gazowe i elektryczne).

Konkludując, budowlą jest to, co nie jest budynkiem. Wyłączenie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp, dotyczy istniejących budynków lub nieruchomości, co oznacza, że dzierżawa sieci będących budowlą od spółki nie podlega wyłączeniu spod reżimu ustawy Pzp.

 

Więcej o wyłączeniach ze stosowania przepisów ustawy Pzp na Portalu zamówienia publiczne

 

Podstawa prawna

  • art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
  • art. 1a ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.),
  • art. 46 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 

Andrzej Łukaszewicz – konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO, ekspert Portalu Zamówień Publicznych i Prywatnych www.portalzp.pl