Rozpoczynając temat separatorów, warto w pierwszej kolejności przedstawić ich definicję. Dopiero później będziemy w stanie w sposób jasny i zrozumiały nakreślić zasadę działania tych urządzeń. Na końcu przedstawimy Państwu również ich zastosowanie, które będzie swoistym dopełnieniem tego interesującego artykułu.

Definicja separatorów

Separatory koalecencyjne to instalacje o charakterze przepływowym. W urządzeniach tych następuje mechaniczne oddzielenie olei wodnych od pozostałych ścieków. Odbywa się to w trakcie ich przepływu. Omawiane urządzenia posiadają „na wyposażeniu” tzw. wkłady koalecencyjne. Ich podstawowym zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze. Taka sytuacja prowadzi do wzbudzenia albo przyspieszenia procesu koalesencji flotujących kropli pochodzących z produktów ropopochodnych. Poszczególni producenci stosują materiał koalescencyjny pod różną postacią. Mogą to być gąbki poliuretanowe, żaluzje stalowe, a także pakiety, które posiadają strukturę plastra miodu.

Efektywność separatora uzależniona jest w dużej mierze od powierzchni właściwej zastosowanego materiału. Ważnym elementem jest także tzw. współczynnik separacji oraz powierzchniowego obciążenia hydraulicznego CHS.

Zasada działania separatorów

Skoro omówiliśmy definicję separatorów, to czas najwyższy zająć się charakterystyką ich działania. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, separatory to urządzenia o charakterze przepływowym. Właśnie w nich następuje wydzielenie lżejszych od wody substancji ropopochodnych. Ponadto wydzielona zostaje także zawiesina o ciężarze większym od wody. Wlot separatora wyposażony jest w deflektor. Znajduje się tam również osadnik, którego zadaniem jest podtrzymanie łatwo opadającej zawiesiny.

Poprzez tzw. kratę rzadką ścieki wpływają do komory wlotowej. Element ten kieruje je do wkładu wielostrumieniowego, który jest umieszczony w dolnej części komory koalescencyjnej. W omawianym elemencie następuje koalescencja cząsteczek substancji ropopochodnych. Następnie wypływają one w postaci kropli na powierzchnię. W dalszym etapie dochodzi do sedymentacji części zawiesiny i jej opadania do tzw. przestrzeni podfiltrowej. Na końcu ścieki wypływają do naturalnego odbiornika bądź kanalizacji przez odpływ, który jest wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe.

Materiałem, z którego wykonuje się korpusy separatorów jest żeliwo szare, beton stal powlekana farbami termoutwardzalnymi, a także tworzywa sztuczne. Separatory koalescencyjne muszą posiadać także odpowiedniej wielkości osadniki wstępne. W przypadku większych zlewni będą to specjalne zbiorniki retencyjno-akumulacyjne. Każdy separator musi również posiadać odpowiednie mechanizmy zabezpieczające. Ich zadaniem jest automatyczne zamykanie odpływu ścieków z separatora w momencie uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania. Wartość tego parametru może się różnić w przypadku poszczególnych separatorów. Automatyczne zamknięcie wymusza konserwację urządzenia oraz zamyka odpływ w sytuacji nagłego wycieku oleju. Dosyć ważną kwestią jest także, aby zawór pływakowy był umiejscowiony na odpływie z separatora. Dzięki temu, nawet przy odcięciu dopływu, możliwe jest spiętrzanie substancji ropopochodnych w kominie separatora.

Zastosowanie separatorów

Słów kilka warto poświęcić także zastosowaniu separatorów. Mogą być one wykorzystywane zarówno do usuwania substancji ropopochodnych ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Urządzenia te są stosowane najczęściej na stacjach paliw, parkingach, myjniach samochodowych, w portach oraz zakładach przerobu ropy naftowej.

Ta krótka charakterystyka separatorów powinna dać obraz tego, jak istotne są to rozwiązania. Ich szerokie zastosowanie jest w 100% zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a to jest najlepsza rekomendacja dla tego typu urządzeń.

Źródło: Metalbud, śląski producent separatorów wyspecjalizowany w nowoczesnym osprzęcie do oczyszczalni.