Notariusz jest, obok adwokata, prokuratora, sędziego i radcy prawnego, jednym z zawodów zaufania publicznego związanych z prawem, upoważnionym przez władzę państwową do stwierdzania faktów mających znaczenie prawne. Poznaj historię zawodu notariusza i dowiedz się, co można załatwić w kancelarii notarialnej.

Rys historyczny

Korzenie zawodu notariusza sięgają starożytnego Egiptu, Mezopotamii i Grecji, gdzie były osoby zajmujące się zawodowo spisywaniem oficjalnych umów, dotyczących na przykład sprzedaży nieruchomości. W starożytnym Rzymie nastąpił moment, w którym wszystkie ustne akty prawne uprawomocniały się dopiero w wyniku spisania przez specjalnie do tego wyznaczonych urzędników.

Przez wieki rolę notariusza spełniały osoby budzące zaufanie zarówno rządzących, jak i ludu, na przykład duchowni. W dawnej Polsce biegli w prawie urzędnicy uprawnieni do sporządzania i uprawomocniania dokumentów byli nazywani rejentami. Taką formę, jaką ma obecnie, notariat zaczął przyjmować w XIX wieku.

Współczesna kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna to po prostu gabinet notariusza, dokąd udajemy się, jeżeli potrzebujemy usług notarialnych. Należy do nich, między innymi. sporządzanie odpisów i wypisów dokumentów, poświadczanie ważności podpisów, pozostawania przy życiu czy też zgodności okazanej kopii dokumentu z oryginałem, sporządzanie aktów notarialnych i protestów weksli i czeków.

W kancelarii notarialnej możemy również przechowywać pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane na informatycznych nośnikach danych. Tam składamy wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, co jest obowiązkowe w czynnościach związanych z obrotem nieruchomościami.

Zadania notariusza

Notariusz jest prawnikiem wyłączonym ze struktur administracyjnych i urzędowych organów państwowych, bezstronnym doradcą prawnym i objętym tajemnicą zawodową powiernikiem, który nadaje dokumentom charakter urzędowy. Pełni on rolę gwaranta pewności prawa i bezkonfliktowości w obrocie prywatnoprawnym.

Notariusz nie rozstrzyga sporów o prawo ani nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. Jest natomiast zobowiązany czuwać nad zabezpieczeniem słusznych interesów i praw wszystkich zainteresowanych stron.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do zdjęć i/lub treści