Wyjeżdżając do pracy do Niemiec mamy nadzieję, że uda nam się jak najdłużej pracować dzięki czemu będziemy mogli otrzymywać godne wynagrodzenie. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mogli dokończyć pracy, jeśli dojdzie do wielu niespodziewanych sytuacji. Choroba jest jednym z najczęstszych problemów. Ilość dni chorobowych, które otrzymamy, będzie zależała od rodzaju choroby, na którą zachorowaliśmy.

Wyjeżdżając do pracy do Niemiec mamy nadzieję, że uda nam się jak najdłużej pracować dzięki czemu będziemy mogli otrzymywać godne wynagrodzenie. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mogli dokończyć pracy, jeśli dojdzie do wielu niespodziewanych sytuacji. Choroba jest jednym z najczęstszych problemów. Ilość dni chorobowych, które otrzymamy, będzie zależała od rodzaju choroby, na którą zachorowaliśmy. Ponieważ pracownik nie zostanie bez środków do życia, zapewnione jest wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie. Kto jest uprawniony do otrzymania tego świadczenia? Kto za to płaci? Czy pracodawca może zwolnić pracownika podczas przebywania na L4? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Komu należy się świadczenie chorobowe?

Każdy, kto jest objęty państwowym ubezpieczeniem publicznym, ma zagwarantowaną opiekę zdrowotną. Ponadto osoby bezrobotne pobierające AGL I otrzymują takie same świadczenia jak pracownicy najemni. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia otrzymują osoby, które opłacały je przez co najmniej rok. Jeśli pracownik zostanie zwolniony z pracy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Komu nie należy się świadczenie chorobowe?

Do zasiłku chorobowego nie mają prawa, studenci i stażyści oraz osoby, które są ubezpieczone bezpłatnie na zasadach rodzinnych. AGL II, czyli świadczenie socjalne, również nie jest wypłacany zasiłek chorobowy.

Obowiązki pracownika, który zachoruje

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi przejść pewną procedurę. W pierwszym dniu nieobecności pracownik musi poinformować pracodawcę o nieobecności, np. telefonicznie, i poinformować, jak długo będzie nieobecny. Pracownik musi również dostarczyć zaświadczenie o niezdolności do pracy najpóźniej w czwartym dniu nieobecności (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). W przypadku nowo zatrudnionych pracodawca może wymagać wcześniejszego złożenia zaświadczenia. Pracownik nie musi informować pracodawcy, na jaką chorobę choruje, ale istnieją wyjątki, takie jak choroby zakaźne i choroby przewodu pokarmowego, np. w branży gastronomicznej, które wymagają podania przyczyny zwolnienia.

Kto wypłaca świadczenie chorobowe?

Pracownicy na L4 w Niemczech mają prawo do zasiłku chorobowego do sześciu tygodni. Pracodawca pokrywa wszystkie koszty, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim do sześciu tygodni. Pracownicy, którzy wyzdrowieją i wrócą do pracy po sześciu tygodniach, ale następnie zachorują na coś innego, nie otrzymują wynagrodzenia za dodatkowe sześć tygodni, ponieważ choroby nie są rozpatrywane oddzielnie. Gdy pracownik nie przepracował czterech tygodni, instytucja Państwowa musi wypłacić świadczenie. I odwrotnie, gdy minął miesiąc od zatrudnienia, a pracownik nadal musi być na L4, kasa chorych płaci za zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy, czyli Krankengeld, wynosi 70% wcześniejszego wynagrodzenia brutto i jest wypłacany przez 78 tygodni w okresie trzech lat, licząc od momentu rozpoczęcia choroby. Dotyczy on jednej i tej samej choroby. Jeśli pracownik choruje przez dłuższy czas, zasiłek chorobowy jest mu wypłacany przez określony czas. Przed upływem okresu pobierania zasiłku chorobowego pracownik musi skontaktować się z zakładem ubezpieczeń emerytalnych i urzędem pracy, aby uzgodnić swoją dalszą sytuację finansową.

Więcej na temat zasiłku chorobowego znajdziesz na https://www.globelus.pl/zasilek-chorobowy-w-niemczech

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do zdjęć i/lub treści