Obecnie trwa rozkwit wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych w Polsce. Powstają osiedla, drogi ekspresowe, autostrady czy zakłady produkcyjne. Inwestycje te często kolidują bądź znajdują się w pobliżu zabytków jakim są stanowiska archeologiczne. Nie należy się zbytnio dziwić z powodu takiej sytuacji, ponieważ w Polsce rozpoznanych jest prawie 500 tys. stanowisk archeologicznych. W przypadku kolizji lub położenia inwestycji w bliskim sąsiedztwie ze stanowiskiem Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazuje konieczność wykonania badań archeologicznych, którymi musi prowadzić archeolog. Wraz ze wzrostem inwestycji wzrosła liczba zapotrzebowani na realizacje zróżnicowanych prac archeologicznych.

Pokrótce, krótka charakterystyka najczęstszych form badań archeologicznych, z którymi zgłaszają się inwestorzy do Ideatorium – firmy wykonującej profesjonalne usługi archeologiczne na terenie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Inwestorzy najczęściej spotykają się z zaleceniem wykonania badań archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych. Z punktu widzenia inwestora, nadzory są korzystniejszą formą badań, ponieważ wykonywane są w trakcie trwania inwestycji. Koszty nadzorów uzależnione są najczęściej od lokalizacji inwestycji (miasto, tereny pozamiejskie), długości trwania prac ziemnych oraz obszaru realizowanej inwestycji. Do obowiązków archeologa w trakcie nadzorów archeologicznych należy obecność przy wszelkich pracach ziemnych i obserwowanie czy nie doszło w trakcie tych prac do okrycia zabytków archeologicznych. W przypadku, gdy zostaną odkryte wykonuje dokumentacje archeologiczną zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Firma Ideatorium w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie inwestorów o zróżnicowanych wymaganiach inwestycyjnych wprowadziła możliwość zlecenia i realizacji nadzorów archeologicznych w formie miesięcznego abonamentu.

Druga forma prac archeologicznych są badania wykopaliskowe, które wskazywane są głównie w przypadku położenia inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego. Badania są realizowane przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wymagają najczęściej szczególnego uwzględnienia ich w harmonogramie oraz kosztorysie planowej inwestycji. Koszty badań archeologicznych uzależnione są od wielu czynników m.in.: charakteru stanowiska (osada, cmentarzysko), datowania, dostępność terenu (las, łąka, teren podmokły) oraz terminu realizacji badań. Zadaniem archeologa jest zadokumentowanie wszystkich śladów przeszłości oraz ich wydobycie umożliwiające dalsze szczegółowe studia nad życiem ludzi w przeszłości. Badania archeologiczne kończą się protokołem odbioru prac archeologicznych sporządzonym przez inspektora ds. archeologii z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego. Następnie po odbiorze teren może zostać objęty działaniami inwestycyjnymi. Archeolog po zakończonych pracach sporządza sprawozdanie, konserwuje i dokumentuje odkryte zabytki, a na końcu przygotowuje opracowanie. Więcej informacji na temat usług archeologicznych znajdziesz: https://ideatorium.com.pl/uslugi-badania-archeologiczne.

Archeologia na placu budowy to często wyzwanie dla inwestora. Ważnym jest by realizować inwestycje z poszanowaniem dla dziedzictwa kulturowego tak by zadokumentować i zabezpieczyć odkryte ślady przeszłości dla przyszłych pokoleń.