Rozwój wielu biznesów uzależniony jest od ilości dostępnego kapitału. Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru kilka dróg finansowania swoich planów, a jedną z nich jest emisja akcji spółki.

Czym w ogóle są akcje? Akcje to papiery wartościowe, które dają ich posiadaczom szereg praw (a także obowiązków) w obrębie danej spółki. Do przywilejów, z których akcjonariusze spółek akcyjnych korzystają najchętniej, należą prawo do dywidendy oraz prawo udziału w walnym zgromadzeniu. W dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że stając się akcjonariuszem danej spółek, stajesz się współwłaścicielem jej bardzo małej części. Nabywasz też jednocześnie prawo do udziału w zyskach danej firmy oraz prawo do decydowania o jej losach (oczywiście proporcjonalnie do liczby akcji, jaką posiadasz).

Kto emituje akcje?

Dodajmy, że spośród wszystkich potencjalnych rodzajów spółek, jakie można założyć w Polsce, tylko dwie mogą emitować akcje: spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Dlaczego spółki w ogóle decydują się na emisję akcji? Zazwyczaj zdobywają w tej sposób dodatkowy, zewnętrzny kapitał, który przeznaczają na realizacje swoich celów. 

Emitując akcje, spółka oddaje bowiem część swojej „własności” w ręce zewnętrznych inwestorów. W zamian pozyskuje środki na rozwój, który w domyśle ma przyczynić się do jeszcze większych zysków w przyszłości. Czasami spółki decydują się także na rozdysponowanie niewielkiej części swoich akcji wśród pracowników, co jest swego rodzaju nagrodą za czas, jaki poświęcili na rozwój firmy.

Gdzie spółki mogą emitować akcje?

Skojarzeniem, które przychodzi na myśl jako pierwsze, gdy mowa o akcjach, jest rynek publiczny, czyli giełda. W Polsce mamy dwa takie rynki: Giełdę Papierów Wartościowych oraz NewConnect. Za ich pośrednictwem inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje kilkuset spółek, a liczba tych biznesów zwiększa się co rok. Warto jednak podkreślić, że do obrotu giełdowego dopuszczane są spółki o kapitalizacji idącej w dziesiątki miliony złotych, a tym samym jest to opcja tylko dla firm o określonej wielkości.

Nie oznacza to jednak, że spółki wyceniane na kilka/kilkanaście milionów złotych nie mogą pozyskać kapitału poprzez emisję akcji. W przypadku biznesów tej wielkości rozwiązaniem jest tzw. crowdfunding inwestycyjny. Metoda ta pozwala spółkom na emisję akcji, w ramach której mogą pozyskać równowartość 1 mln euro. Co więcej, limit ten wkrótce ulegnie zwiększeniu do 5 mln euro, co otworzy jeszcze większe możliwości przed innowacyjnymi biznesami, które potrzebują kapitału na rozwój.

Obrót akcjami

Jak wygląda obrót akcjami nienotowanych spółek? Są one w pełni zbywalne, wystarczy podpisać odpowiednią umowę cywilnoprawną. Jedyną niedogodnością w tym procesie (poza ewentualnym opłaceniem podatku Belki) jest dotarcie do osób zainteresowanych kupnem/sprzedażą danego papieru, ale i ten problem zostanie wkrótce rozwiązany. Wraz ze wspomnianym wcześniej zwiększeniem limitu, platformy crowdfundingowe będą wkrótce mogły uruchomić tzw. tablice ogłoszeń, które będą łączyć sprzedawców akcji z potencjalnymi kupcami.

Podsumowując, crowdfundingowa emisja akcji to alternatywa dla spółek szukających inwestorów wśród aniołów biznesu czy funduszy venture capital. Alternatywa, dodajmy, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność i jeżeli zachowa obecne tempo wzrostu, już za kilka lat będzie jedną z powszechniejszych form inwestycji także i wśród mniejszych inwestorów.