Wynagrodzenie pracownika w naszej firmie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku zadaniowego, dodatku stażowego i premii regulaminowej procentowej (nie zawsze jest jednakowa i jest liczona od wynagrodzenia zasadniczego pomniejszonego o nieobecności). Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. Co miesiąc wypłacamy wynagrodzenie za wszystkie nadgodziny oraz dodatek 50% za przekroczenia dobowe, a na koniec okresu rozliczeniowego wypłacamy dodatek 100% za przekroczenia średniotygodniowe. Dodatek 100% wyliczamy z ostatniego miesiąca 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

  1. Czy zmienne z 3 miesięcy (premia, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek 50%) poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego powinny być przeliczane na nowo w momencie zmiany wysokości któregoś ze stałych składników wynagrodzenia w miesiącu korzystania z urlopu?
  2. Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinniśmy wziąć do wyliczenia dodatku 100% w momencie, gdy zmiana wynagrodzenia nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego? Czy wynagrodzenie zasadnicze, jakie obowiązywało w miesiącu wystąpienia nadgodzin średniotygodniowych, czy może wynagrodzenie zasadnicze, jakie będzie obowiązywać w trzecim miesiącu 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego?

W celu ustalenia wynagrodzenia urlopowego należy przeliczyć zmienne składniki wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego, w przypadku zmiany wysokości któregoś ze składników wynagrodzenia w miesiącu korzystania z urlopu. Do ustalenia dodatku za nadgodziny średniotygodniowe należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze z ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Czy zmienne z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego powinny być przeliczane na nowo

Zgodnie z § 8 ust. 1, w związku z § 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jednak, jak stanowi § 10 rozporządzenia, w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8, lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Dlatego też aby ustalić wynagrodzenie urlopowe, należy przeliczyć zmienne składniki wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego, w przypadku zmiany wysokości któregoś ze składników wynagrodzenia w miesiącu korzystania z urlopu.

Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinniśmy wziąć do wyliczenia dodatku

Zgodnie z art. 1511 § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. A jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

Możliwość rozliczenia nadgodzin średniotygodniowych powstaje dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego i zsumowaniu godzin przepracowanych w tym okresie. Tego rodzaju nadgodzin nie da się przypisać do poszczególnych miesięcy okresu rozliczeniowego. W związku z tym do ustalenia dodatku za nadgodziny średniotygodniowe należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze z ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego.

A zatem podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, która nastąpiła w trakcie okresu rozliczeniowego, spowoduje ustalenie dodatku za nadgodziny średniotygodniowe przepracowane w całym okresie rozliczeniowym na podstawie wynagrodzenia zasadniczego po podwyżce.

Podstawa prawna:

  • § 7, § 8, § 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.),
  • art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Maciej Karpiński
specjalista w zakresie wynagrodzeń