Upadłość konsumencka to często jedyna szansa na oddłużenie, rozpoczęcie wszystkiego od początku. Wiele osób mylnie uważa, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to oddłużenie. Jest to jeden z pierwszych etapów postępowania, na które składa się kilka faz, a umorzenie zobowiązań jest w zasadzie zakończeniem podjętych działań. Należy jednak mieć na względzie, że pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu. Postępowanie upadłościowe również może zakończyć się na różne sposoby, np. w niektórych przypadkach może być umorzone.

Upadłość konsumencka szansą na umorzenie zobowiązań

Celem postępowania upadłościowego jest umorzenie zobowiązań upadłego. Postępowanie, o którym mowa, inicjuje sam upadły, składając stosowny wniosek. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kolejnymi etapami postępowania są ustalenie listy wierzycieli, likwidacja majątku upadłego, ustalenie planu spłaty wierzycieli (w określonych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli).

Na marginesie należy dodać, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wstrzymywane są zajęcia egzekucyjne, które prowadzi komornik. Nie oznacza to jeszcze umorzenia zobowiązań.

Umorzenie zobowiązań jest niejako kolejnym etapem postępowania po wykonaniu planu spłaty wierzycieli (wyjątek stanowi sytuacja umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli). Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu m.in.:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, a także w sytuacji, gdy sąd umorzył zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności, która powstała przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli. Wyjątek stanowią zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym.

Jakie są przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego?

Postępowanie upadłościowe może być umorzone na wniosek złożony przez upadłego.

Ponadto zgodnie z przepisem art. 49110 ust. 2 Prawa upadłościowego sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego oraz syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, jeśli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków. Wyjątek stanowią sytuacje, w których uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom jest nieistotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wskazany powyżej przepis stosuje się również w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka jest niezaprzeczalnie instytucją umożliwiającą oddłużenie. Należy jednak mieć na względzie, że postępowanie jest dość skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dokładniejsze informacje jak ogłosić upadłość konsumencką można znaleźć na stronie upadlosc-konsumencka.biz.pl.