Jesteś poszkodowanym w wypadku czy kolizji? Należy ci się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Musisz najpierw zgłosić szkodę do danego towarzystwa, a następnie oczekiwać na kontakt ze strony ubezpieczyciela. Z jakim okresem oczekiwania na wypłatę odszkodowania musisz się liczyć? Czy możliwe są opóźnienia?

Oczekiwanie na wypłatę odszkodowania z OC

Jeśli jesteś poszkodowanym w szkodzie drogowej, to należy ci się szereg świadczeń, których koszt zostanie pokryty z ubezpieczenia OC sprawcy. W zależności od tego, jakie szkody wystąpiły, z polisy mogą być sfinansowane koszt naprawy pojazdu, auto zastępcze dla poszkodowanego, leczenie i rehabilitacja, zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne, a także wiele innych świadczeń. Warto znać swoje prawa, gdyż zakres ochrony poszkodowanych jest w komunikacyjnym OC bardzo szeroki.

Na zgłoszenie szkody masz w większości przypadków aż 3 lata, ale jeśli taka szkoda wynikła z przestępstwa, to czas na jej zgłoszenie może wynieść nawet 20 lat. Jednak najlepiej takiego zgłoszenia dokonać jak najszybciej. Warto pamiętać również o tym, że nie zawsze koniecznie szkodę należy zgłaszać do ubezpieczyciela sprawcy. Możliwa jest również tzw. Bezpośrednia Likwidacja Szkody, dzięki której możesz ją zgłosić do swojego ubezpieczyciela. Czy masz taką możliwość? To już musisz sprawdzić w swojej polisie. Oczywiście nie będzie to mieć żadnego wpływu na zniżki na OC – po usunięciu szkody ubezpieczyciel poszkodowanego rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia.

Kiedy otrzymasz odszkodowanie z OC?

Zakres i zasady komunikacyjnego ubezpieczenia OC są regulowane ustawowo, więc zakład ubezpieczeń nie może dowolnie dobierać terminów wypłaty odszkodowania. Zasadniczo ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę środków, ale istnieją wyjątki. Jeśli w tym czasie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub kwoty odszkodowania, to w takiej sytuacji zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym ustalenie wymienionych było możliwe, jednak nie może to trwać dłużej niż 90 dni. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty bezspornej części odszkodowania w ciągu wspomnianych 30 dni. Jeśli TU nie wypłaci odszkodowania w ciągu 30 dni, to musi o tym pisemnie powiadomić poszkodowanego i uzasadnić taki stan rzeczy. Jeśli jednak udało się ustalić odpowiedzialność ubezpieczyciela i wysokość odszkodowania, to zostanie ono wypłacone. Z propozycją ubezpieczyciela oczywiście nie musimy się zgadzać – możemy się od niej odwołać. W Polsce działają firmy, które pomagają w uzasadnionych przypadkach uzyskać wyższe odszkodowanie z ubezpieczenia. Przykładem jest Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z taką firmą, aby sprawdzić, czy odszkodowanie zostało wyliczone prawidłowo.

Jeśli ubezpieczyciel bez uzasadnienia opóźnia wypłatę odszkodowania, to można do niego wysłać pismo ponaglające, ale również domagać się zapłaty odsetek ustawowych. Jeśli reklamacja nie przynosi skutków, to można się skontaktować z Rzecznikiem Finansowym. Z III Raportu Rzecznika Finansowego wynika, że poszkodowani bardzo często skarżą się na zbyt niskie odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli. W 2017 roku do Rzecznika Finansowego trafiało dziennie średnio 16 skarg związanych z komunikacyjnym ubezpieczeniem OC, z czego większość dotyczyła zaniżonych odszkodowań.

Ubezpieczyciele nie informują poszkodowanych o tym, że mają oni prawo do odszkodowania ze względu na utratę wartości handlowej pojazdu. Większość ubezpieczonych nie wie, że jeśli ich dosyć nowe, bezwypadkowe auto zostanie uszkodzone, to mogą otrzymać odszkodowanie ze względu na utraconą wartość handlową. O co chodzi? Otóż samochód po wypadku przestaje być bezwypadkowy. Tym samym fakt, że zostanie przywrócony do stanu sprzed kolizji, nie zmieni tego, że przez kupujących będzie traktowany jako auto powypadkowe, a tym samym – jego wartość będzie po prostu niższa.

Oczekiwanie na odszkodowanie z OC

Warto znać swoje prawa oraz być świadomym tego, co się nam należy z OC sprawcy. W standardowych sprawach odszkodowanie z OC powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.