Stopy procentowe są coraz bardziej obniżane przez Narodowy Bank Polski, co powoduje, że oszczędzanie na lokatach czy kontach oszczędnościowych jest mało opłacalne, a jeśli chcemy cokolwiek zarobić musimy zamrozić dużą ilość naszych środków na lokacie, gdyż tylko na większych sumach da się jeszcze cokolwiek zarobić.

Cóż niskie stopy procentowe są z pewnością opłacalne dla pożyczających. Kredyty hipoteczne dzisiaj są o wiele tańsze. Oszczędzającym pozostają alternatywy, czyli np. fundusze inwestycje, która wcale nie są bardzie niebezpieczne od lokat, wszystko zależy od ich rodzaju, a stopa zwrotu jest wyższa. Jakie zatem istnieją rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne określa głównie kryterium polityki inwestycyjnej, wtedy fundusze dzielą się w zależności od takich parametrów jak:

  • poziom ochrony kapitału,
  • zasięg geograficzny informacji,
  • rodzaj instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa funduszu.

Podział ze względu na rodzaj instrumentów finansowych

Fundusze inwestycyjne ze względu na rodzaj instrumentów finansowych możemy podzielić na agresywne, mieszane oraz bezpieczne. Tutaj fundusze agresywne to głównie fundusze akcji. Fundusze mieszane posiadają zazwyczaj podzielony portfel, gdzie jedne środki są przeznaczane na fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone, a inne w akcje czy dłużne papiery wartościowe. Bezpieczne fundusze dzielą się dodatkowo na 3 kategorie, czyli fundusze obligacji, fundusze gotówkowe oraz fundusze rynku pieniężnego. Inwestuje się tutaj w dłużne papiery wartościowe, czyli obligacje, bony skarbowe czy obligacje spółek prywatnych. Należy zaznaczyć, że każda z tych grup może posiadać swój procentowy udział w naszym portfelu inwestycyjnym.

 

Najlepsze fundusze inwestycyjne znajdziesz tutaj.

 

Podział ze względu na zasięg geograficzny

Fundusze inwestycyjne jak wcześniej zostało wspomniane mogą również dzielić się ze względu na kryterium geograficzne, czyli na fundusze krajowe oraz zagraniczne, oznacza to, że fundusze krajowe inwestują głównie w polskie instrumenty finansowe, których emitenci mają swoją siedzibę na terenie RP. Środki, które są wpłacane do tych funduszy przyjmowane są jedynie w złotych, w tej samej walucie są wyceniane. Dzięki temu, uczestnicy takiego funduszu nie ryzykują, że kurs walutowy spowoduje utratę wartości ich środków. Fundusze zagraniczne lokują środki na rynkach zagranicznych. Dzielą się one dodatkowo na globalne i międzynarodowe, które często są kierowane na określone regiony, jak np. państwa Unii Europejskiej, Daleki Wschód. Część funduszy zagranicznych posiada odpowiednią specjalizację i inwestuje jedynie na rynkach o określonym poziomie rozwoju. Pieniądze wpłacane na fundusz zagraniczny mogą być zarówno w złotych, jak i obcej walucie. Jednak warto inwestować w walucie obcej ze względu na brak ryzyka kursowego.

Podział ze względu na bezpieczeństwo inwestycji

Kolejną sprawą jest bezpieczeństwo inwestycji, wiele funduszy nie gwarantuje tego, że osiągniemy określoną stopę zwrotu. Nie można być nawet pewnym, że inwestor odzyska całość wpłaconych środków. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na rynku oraz tego, w jaki fundusz zainwestowaliśmy. Istnieje jednak pewna grupa funduszy, która posiada ochronę kapitału, dzięki czemu jesteśmy w stanie odzyskać całość lub część wpłaconego kapitału oraz partycypować w zyskach.

Podział pod względem prawnym

Dodatkowo fundusze inwestycyjne dzielą się pod względem prawnym i tu można wyliczyć ich trzy grupy, czyli fundusze inwestycyjne otwarte – FIO, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte – SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte – FIZ.

Niezależnie od tego, na który fundusz się zdecydujemy najważniejszym jest, aby nasze możliwości, były dopasowane do rodzaju funduszu, a potencjalne ryzyko, było ryzykiem, które jesteśmy w stanie ponieść.